Klub MAKOVIČKY


K 31.8.2021 byl provoz Klubu Makovičky ukončen.
Děkujeme všem za podporu a těšíme se na setkávání při ostatních aktivitách Rodinného centra.


V září 2011 Rodinné centrum Nižbor otevřelo nové zařízení s celodenní, trvalou, soustavnou a pravidelnou péčí o dítě předškolního věku mající srovnatelný charakter s mateřskou školkou či dětskou skupinou - Klub Makovičky - v krásném mezonetovém prostoru v domě č.p. 258, stojícím kousek od zámku Nižbor ve velmi klidné části obce. Klub Makovičky je otevřen od pondělí do pátku od 7:00 do 16:30 hodin. Pro děti ve věku od 2,5 do 6 let je připraven výchovný a vzdělávací program pod pedagogickým vedením. Maximální počet dětí na den je 12. Klub Makovičky využívá velké části krásné oplocené zahrady s vybavením pro děti (pískoviště, klouzačky, houpačky, odstrkovadla, koloběžky, tříkolky, kola...) a také vlastní vybavenou tělocvičnu, kde se děti mohou vyřádit hlavně v případě velmi nepříznivého počasí. Děti je možné zapojit do dalších aktivit (Angličtina s Jimmym a logopedie), kterých se mohou zúčastnit i děti nenavštěvující Klub Makovičky. Vše se uzpůsobuje potřebám a zájmům dětí a jejich rodičů.

Rozmanité aktivity jsou součástí denního programu (solná jeskyně, plavání, dopolední až celodenní výlety, návštěvy divadelních představení, muzeí...). Pravidelně pořádáme dětmi i rodiči velmi oblíbené pyžamové noci.

Filozofie naší skupiny:

Klub je prostor nejen pro hru, ale i učení a rozvíjení celkové osobnosti dětí na základě svých předpokladů po stránce fyzické, psychické i sociální.
Chceme, aby děti chodily do školky s radostí a chutí, těšily se na nové zážitky a čas zde prožitý byl pro ně příjemnou zkušeností a přípravou na vstup do dalšího života.
A to vše za úzké spolupráce a pomoci Vás, rodičů.

🔔 MAKOVIČKY SE LOUČÍ

Po 10 krásných letech už Klub Makovičky prvního září nepřivítal nové děti. Pandemický rok znamenal velké změny pro všechny a uspíšil přirozený vývoj. Vzhledem k tomu a vzhledem k již dostačující kapacitě místní mateřské školy už přestaly Makovičky plnit svůj původní účel. Vznikly totiž jako velmi rychlá reakce skupiny rodičů z Nižbora, Stradonic a Žloukovic na babyboom a obrovský převis zájmu o místo v mateřské škole v roce 2011, kdy nebylo zřejmé, jak daleko budou muset nižboráci své školkové děti vozit. Rodiče tehdy svépomocí v několika málo prázdninových dnech dokázali přebudovat prostory mezonetového bytu na přívětivou a multifunkční “školku”. Našli úžasnou lektorku Lucii Pavlíčkovou, která celému projektu dala řád a dětem lásku, porozumění, respekt, trpělivost a rodičům pocit bezpečí díky upřímnému a otevřenému vztahu, plného vzájemného naslouchání a povzbuzování. V průběhu fungování Makoviček tudy prošlo - pod přívětivým vedením všech průvodkyň, které se zde postupně s dětmi setkávaly - více jak 120 dětí, které si svůj malý "život na zámku" náramně užily a věříme, že na něj budou rády vzpomínat .

 

Děkujeme z celého srdce všem, kteří se na chodu Makoviček po celou dobu podíleli, všem rodičům, kteří Makovičkám důvěřovali a svěřili jim své své ratolesti, a všem dětem, které do nich vnášely radost a energii. Velký díky patří i vedení obce Nižbor a výslovně paní starostce Kateřině Zuskové za dlouholetou podporu a paní ředitelce MŠ Sluníčko Evě Horváthové za velmi přátelskou spolupráci. Děti z Makoviček tak měly možnost navštěvovat krásná divadelní představení a jiný zábavný a vzdělávací program přímo v prostorách MŠ, na sále obecního úřadu a pokud kapacita autobusu dovolila, děti jezdily i na divadelní a baletní představení do Prahy.

Děkujeme všem za podporu a těšíme se na setkávání při ostatních aktivitách Rodinného centra .

 

Spokojené dny a hodně štěstí
Silvie Kozáková a Kateřina Jonášová
za Rodinné centrum Nižbor

e-mail: silvie.kozakova@seznam.cz
telefon: 605 285 292

FB Klub Makovičky - většina informací a fotografií pouze pro rodiče dětí - přátele.

Naše cíle jsou:


- aby se děti a lektorky chovaly přirozeně, vzájemně se respektovaly
- aby se na sebe obracely s důvěrou
- aby děti požádaly o pomoc
- aby si děti i lektorky vzájemně pomáhaly
- aby konstruktivně řešily konflikty
- aby děti měly bohatý aktivní slovník
- aby řeč byla prostředkem ke komunikaci
- podporování nadání a talentu dětí pro určitý obor, činnost a ty nadále rozvíjet
- dodržování očního kontaktu, neskákání do řeči, nevynucování si okamžité pozornosti
- aby klub byl příjemným prostředím, ve kterém budou děti rády trávit chvíle odloučení od rodičů a budou se cítit bezpečně
- aby v klubu vládla celková pohoda
- aby mezi lektorkami a rodiči byl upřímný, otevřený vztah, plný vzájemného naslouchání a povzbuzování

Denní režim:

7.00 – 8.30          příchod, individuální hra, volný program
8.30 – 9.00          ranní kruh, přivítání nového dne, cvičení
9.00 – 9.30          hygiena, svačinka
9.30 – 10.30        hlavní činnost - výchovně-vzdělávací program
10.30 – 12.00      venkovní hrátky - volná hra na zahradě, vycházka
                          Programové činnosti zaměřené na harmonický rozvoj osobnosti dítěte v oblasti poznávací, estetické,
komunikativní a vztahové      
12.00 – 12.30      hygiena, oběd (možnost vyzvednutí dětí)
12.30 – 14.00      polední zklidnění, odpočinek, čtení pohádek

14.00 – 14.20      odpolední svačinka či polévka
14.20 – 16.30      odpolední hry, pohybové aktivity, volný program;
vyzvednutí dětí

Smlouva s Klubem Makovičky se uzavírá na celý školní rok.
Zašleme na váš e-mail spolu s Klubovým řádem, Vzdělávacím programem a Infolistem o dítěti.

V případě volné kapacity Klubu je možné po předchozí dohodě umisťovat dítě i příležitostně i sepsat smlouvu v průběhu školního roku!

Cena za pobyt dítěte v Klubu je závislá na počtu dní v týdnu, po který dítě Klub navštěvuje a zda je sepsána smlouva s Klubem do konce školního roku s měsíční výpovědní lhůtou, či využívá pouze příležitostných návštěv.

CENA: od 220,- Kč za den (10 h) + 45 Kč za oběd

Klub Makovičky má vypracovaný Klubový řád a Vzdělávací program.
Je k dispozici na nástěnce Klubu.

Při přijímání do klubu dostávají přednost děti:
1) s trvalým bydlištěm v Nižboru, Stradonicích a Žloukovicích
2) jejichž rodiče již nejsou na mateřské dovolené
3) které se opakovaně nedostaly do státní MŠ - jsou věkově starší a spíše potřebují pobyt v kolektivu
Děti ve věku 2,5 - 3 roky přijímáme v případě volné kapacity klubu.

Nejsme mateřská škola zařazená v Rejstříku škol a školských zařízení.


Zpracování a ochrana osobních údajů od 25.05.2018
Rodinné centrum Nižbor, z.s. – zřizovatel Klubu Makovičky - zpracovává od 25.05.2018 osobní údaje na základě legislativy GDPR. Základní informace najdete na www.makovice.eu/kontakty ve spodní části stránky bod 6 GDPR.               
https://sites.google.com/a/makovice.eu/makovice/klub-makovicky/piknik_10.jpg


Jak to u nás vypadá:
FB Klub Makovičky - Od roku 2016 využíváme FB, většina informací a fotografií však pouze pro rodiče dětí - přátele.


Táhnout za jeden provaz - článek uveřejněný v Nižborském listu (06/2012)

„Hej rup, všichni za jeden táhnem provaz, hej rup……“. Tak začíná refrén písně známého filmu HEJ-RUP!. Filmu o naději, síle a chuti spojit své síly ve spolupráci ruku v ruce. Jedním takovým zvoláním „hej-rup“ se začal minulý rok o prázdninách doslova na koleni připravovat projekt Klubu Makovičky. Tak v průběhu následujícího školního roku zaznělo hej-rup ještě mnohokrát.
Prvotní apel nebývá silný, spíše nesmělý s obavou v pozadí. Takový jsem ho loni v létě slyšela i já. Jsem proto velmi ráda, že naše dnešní zvolání zaznívá nejen v Nižboru, Stradonicích a Žloukovicích, ale také v Hýskově, Jáchymově a Otročíněvsi. Tady všude se z rodičů dětí, které Klub Makovičky navštěvují, stali opravdoví „Hejrupáci.“ Rodiče i přátelé rodinného centra, kteří se chtěli jakkoli zapojit, dostali příležitost. Společnými silami vybudovali, vybavili a zařídili prostory Klubu, vedou několik zajímavých kroužků a stále přicházejí s novými nápady a projekty, které se snažíme dále realizovat. Otvíráme tak především dveře dětem, ale i sobě samým do našich životů. Učíme se, že společnou prací, přátelstvím a především komunikací lze dosáhnout mnohem dál. Hledáme cesty jak si vzájemně pomoci. Na přání rodičů upravujeme od září otvírací dobu Klubu (denně 7:00 – 17:00), pro větší komfort dětí zvětšujeme prostor o další místnost a připravujeme pro všechny děti, které by rády aktivně strávily svůj volný čas, prázdninový provoz. Klub bude otevřen od 16. července do 17. srpna 2012.
Nejsme uzavřená komunita s omezeným přístupem, jak by se mylně mohlo zdát. Provoz Klubu Makovičky má svá pravidla jako většina zařízení školkového typu a velmi podobně i fungujeme. Zcela nezávazně na provozu klubu běží všechny ostatní zájmové aktivity, které se v Makovičkách odehrávají. Mohou je navštěvovat všichni ti, kdo mají zájem a chuť.
Veškeré další informace k jednotlivým aktivitám RC najdete na www.makovice.eu.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste se přidali a pomohli nám vytvořit dnešní podobu Makoviček. Děkujeme!

Za všechny spokojené rodiče Michaela Kubištová, Lenka Kutinová a Jana Havlíčková.Jak šel čas v Klubu Makovičky - článek uveřejněný v Nižborském listu (03/2012)

V září 2011 bylo v obci Nižbor pod RC Nižbor zřízeno předškolní zařízení s názvem Klub Makovičky. Klub je určen pro děti ve věku od 2,5 do 6 let, pro které je připravený výchovně-vzdělávací program pod pedagogickým vedením. Provozní doba Klubu je od 7:30 do 15:30 s maximální kapacitou dvanácti dětí na den. Díky nejrůznějším kroužkům (viz tabulka) je možné pobyt v Klubu některé dny prodloužit až do 17:00 hodin. Mimo hernu, dílničku a malou tělocvičnu je dětem  k dispozici oplocená přilehlá zahrada s pískovištěm.
Založení Klubu Makovičky bylo východiskem z nedostatečné kapacity místní MŠ Sluníčko. Klub by měl být spíše přestupní stanicí do již jmenované školky. Je však pouze na rodičích jakou alternativu si zvolí.
Máme za sebou úspěšných 6 měsíců, během kterých se v Klubu vystřídalo již 28 dětí, a o nově příchozí malé návštěvníky stále není nouze. Někteří Klub navštěvují celotýdenně, jiní jen dva nebo tři dny v týdnu, podle jejich potřeb a potřeb rodičů. S Makovičkami jsme se naučili již plno věcí od samoobslužných činností a respektování daných pravidel po různé hry, říkanky a další aktivity. Předškoláčci pracují s grafomotorickými listy a dalšími pomůckami v rámci předškolní přípravy. Také jsme navštívili řadu divadelních a hudebních představení organizovaných MŠ Sluníčko, které bychom tímto chtěli poděkovat za spolupráci a vstřícnost.
Leden a únor byly plodné měsíce plné zajímavých aktivit pro děti, ale i pro rodiče. Navštívil nás umělecký řezbář Petr Dobrý, který dětem pohovořil o dřevu, jeho zpracování a vyřezal dětem i malou sošku dle jejich přání a výběru. Dále jsme začali navštěvovat solnou jeskyni v Berouně, do které dojíždíme od ledna každé pondělí autobusem. Únor nám přinesl již druhou ,,pyžamovou noc“, které se zúčastnilo deset statečných dětí a všechny si ji velice užily. Na návštěvu byl pozván  logoped Mgr. Čeněk Grüner, který děti odborně prověřil.
Začátkem března Klub navštívila Michaela Sobčáková, která si pro nás připravila povídání o teddy beráncích a jiných vyšlechtěných zvířatech samozřejmě i s živou ukázkou. A co náš čeká v příštích měsících? Plánujeme ,,školku v přírodě“ a to pravděpodobně v okolí Křivoklátska a spoustu dalších zajímavých setkání a aktivit.
Jsme rádi, že Klub Makovičky funguje, že děti jsou spokojené, rozvíjejí své sociální i jiné dovednosti. Velice si vážíme spolupráce s rodiči, MŠ Sluníčko i obcí Nižbor.

Lucie Pavlíčková
, pedagog KM

Comments