KONTAKTY‎ > ‎

GDPRJak zacházíme s osobními údaji - zásady a informace o jejich zpracování

Řídíme se „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“ (dále jen GDPR), spolu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a na něj navazujících předpisech.

Veškeré údaje našich klientů nebo odběratelů novinek jsou u nás v bezpečí, odpovídáme za jejich ochranu a zacházíme s nimi v souladu s pravidly GDPR.

Správce osobních údajů

Rodinné centrum Nižbor, z.s. se sídlem Stradonice 128, 267 05 Nižbor, IČO 22681434, dále jen „RCN“ provozuje dětský Klub Makovičky a webové stránky www.makoivce.eu. V rámci všech svých činností zpracovává osobní údaje zaměstnanců, členů a klientů jako správce, zejména v souvislosti s registrací
a následným využíváním služeb a případně v rámci další komunikace, ať už osobní, telefonické, písemné či jiné. Určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jaký účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá další zpracovatele, kteří se zpracováním pomáhají.

Kontaktní údaje - pověřenec pro ochranu osobních údajů

Silvie Kozáková, telefon: 605 285 292, email: silvie.kozakova@seznam.cz

Zpracování osobních údajů

RCN shromažďuje a zpracovává pouze údaje, které souvisí s jeho činností, a to z následujících důvodů:

·           zasílání informačních mailů - e-mail a jméno

·           fotografická dokumentace - z akcí a aktivit pořádaných RCN nebo dětským Klubem Makovičky

·           evidence dětí - identifikační údaje zákonných zástupců dítěte (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, kontaktní údaje - telefon, e-mail), identifikační údaje dítěte (jméno, příjmení, bydliště, datum narození, pojišťovna) a údaje o zdravotním stavu dítěte. Tyto informace získává pro potřeby evidence dětí na aktivitách rodičů s dětmi, programech pro samostatné děti a v Klubu Makovičky, a to z důvodů plnění zákonných povinností a dotačních pravidel EU, státu a samosprávných celků

·           evidence účastníků vzdělávacích akcí - jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní údaje - telefon a e-mail

·           informace pro poskytování služeb a plnění smluv včetně e-mailového kontaktu

·           vedení účetnictví - údaje nezbytné pro fakturaci a evidenci dokladů

Osobní údaje si ponechává po dobu běhu promlčecích lhůt nebo po dobu nutnou danou zákonnými povinnostmi nebo dotačními pravidly.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

RCN přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje, které zpracovává. Chrání je proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Předání osobních údajů třetím osobám

K osobním údajům mají přístup pouze pověření zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost
o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s RCN. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže RCN zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací následujících poskytovatelů:

Reiser and Reiserová (vedení účetnictví, daňová a personální evidence)  
MailChimp, Google, Facebook

Zpracování osobních údajů třetích osob

RCN neposkytuje získaná data žádným dalším osobám ani subjektům. Osobní údaje mohou být v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností RCN zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, pouze se zvláštním předchozím souhlasem subjektu údajů.

Subjekt (fyzická osoba), o němž RCN zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

·           právo na informace - právo je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů

·           právo na přístup k osobním údajů - subjekt může kdykoli vyzvat RCN k doložení informací
o zpracování osobních údajů vč. účelu tohoto zpracování

·           právo na doplnění a změnu osobních údajů

·           právo na omezení zpracování osobních údajů

·           právo na přenositelnost - v případě, že subjekt chce své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému

·           právo na výmaz - v souladu se zákonnými povinnostmi vymaže RCN veškeré osobní informace ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky. RCN každou žádost o uplatnění některého práva oprávněnou fyzickou osobou posoudí ve vztahu k těmto omezením, a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti. 

Na RCN je možné se k uplatnění uvedených práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím písemné žádosti, nebo emailové schránky pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedeným způsobem se mohou fyzické osoby na RCN obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, pokud se rozhodnou svůj souhlas odvolat. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud má fyzická osoba pocit, že s údaji nezachází RCN v souladu se zákonem, má právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). RCN ocení, pokud o tomto podezření nejprve informuje pověřence, který neodkladně sjedná nápravu.

Odhlášení ze zasílání informačních e-mailů

E-maily s informacemi ohledně akcí a novinek zasílá RCN v případě, že fyzická osoba o toto zasílání projevila zájem a dala svůj souhlas k zasílání poskytnutím své e-mailové adresy. Jestliže fyzická osoba nadále nemá zájem o zasílání informací RCN, může kdykoliv ukončit odběr e-mailu stisknutím odhlašovacího odkazu v zápatí každého zaslaného e-mailu.

Zásady zpracování osobní údajů společnosti Rodinné centrum Nižbor, z.s. jsou platné od 25.5.2018. Aktuální znění zásad je vždy k dispozici na webových stránkách www.makovice.eu.

Formulář GDPR - Informovaný souhlas rodičů, který RCN potřebuje k ochraně osobních údajů dítěte od jeho zákonných zástupců, najdete ZDE.


Comments