KONTAKTY‎ > ‎

Stanovy RC Nižbor z.s.

Stanovy

spolku

Občanské sdružení Rodinné centrum Nižbor, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “NOZ”), tedy od 1.1.2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

 

Článek I.

Název spolku, sídlo a působnost

 

1. Spolek působí pod názvem: Rodinné centrum Nižbor, z.s. (dále jen „spolek“).

2. Spolek sídlí na adrese: Stradonice 128, 267 05 Nižbor.

3. Působnost spolku je na území České republiky.

 

Článek II.

Účel a hlavní cíle spolku

 

1. Spolek je otevřené společenství, které pomáhá rodinám, rodičům a jejich dětem, ale i prarodičům a dalším osobám vytvářit společenské, komunitní a kreativní zázemí v rámci obce, ale i v kontextu celé společnosti. Spolek přispívá k rozvoji občanské společnosti, aktivizuje občany a občanky prostřednictvím společných témat, jako je bezpečnost dětí, životní prostředí, výchova k demokracii, apod.

 

2. Hlavními cíli spolku jsou:

a)     Vytvořit veřejný prostor, kde se může vzájemně setkávat a obohacovat široká veřejnost - zejména rodiče, jejich děti a senioři/seniorky.

b)     Orientovat se na organizaci provozu rodinného centra v Nižboru (dále jen „centrum“), na organizování kurzů a programů pro děti a jejich rodiče, pro seniory, konané v tomto centru nebo v rámci činnosti spolku. Centrum má funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační.

c)     Poskytovat hlídací a vzdělávací služby pro děti a jejich rodiče.

d)    Integrovat izolované skupiny obyvatelstva (matky a otcové s dětmi, senioři) do společnosti. Centrum je otevřeno všem rasám a různým sociálním vrstvám.

e)     Zaměřit se na aktivní trávení volného času všech věkových skupin bez rozdílu.

f)      Zaměřit se na řešení sociálních otázek, jako je pomoc matkám či osamoceným starším lidem, prevence kriminality a drogové závislosti. 

g)     Podporovat rozvoj komunity pořádáním akcí kulturního, vzdělávacího, uměleckého či relaxačně-sportovního typu pro širokou veřejnost a navozovat vědomí soudržnosti mezi obyvateli obce.

h)     Podporovat ekologické vzdělávání, ekologická řešení rozvoje obce a bezpečnost dětí v dopravních situacích.

 

Článek III.

Členství ve spolku

 

1. Řádné členství:

a)     Řádným členem spolku se může stát česká i zahraniční fyzická osoba starší 18-ti let, která podá písemnou přihlášku za člena, v níž vysloví souhlas s cíli a stanovami spolku a chce se aktivně podílet na aktivitách a rozvoji spolku.

b)     O přijetí nových členů rozhoduje výbor spolku. Členství vzniká dnem přijetí usnesení o přijetí za člena.

c)     Členství ve spolku zaniká doručením písemného oznámení člena o ukončení členství ve spolku nebo vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady. Členství dále zaniká nezaplacením členského příspěvku ani ve lhůtě 14-ti dnů od výzvy k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn. Důvodem vyloučení může být rovněž dlouhodobý nezájem o práci ve spolku, závažné porušení členských povinností či stanov, poškozování zájmů a dobrého jména spolku nebo jednání proti cílům spolku.

 

2. Čestné členství:

a)     O vzniku čestného členství ve spolku rozhoduje valná hromada spolku.

b)     Čestným členem se může stát osoba, která zvláštním způsobem napomohla naplňování cílů spolku.

c)     Čestné členství může zaniknout doručením písemného oznámení čestného člena o ukončení členství ve spolku nebo rozhodnutím výboru spolku.

 

Článek IV.

Práva a povinnosti členů spolku

 

1. Řádný člen spolku má právo:

d)    účastnit se jednání valné hromady spolku;

e)     volit orgány spolku;

f)      být volen do orgánů spolku;

g)     obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

h)     být informován o činnosti spolku.

 

2. Řádný člen spolku je povinen:

a)     aktivně se podílet na plnění cílů spolku;

b)     jednat ve shodě s cíli spolku a dodržovat jeho stanovy;

c)     svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;

d)    dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;

e)     každoročně platit členské příspěvky.

 

3.  Z čestného členství nevyplívají žádné povinnosti. Čestný člen spolku má právo:

a)     být podle svého přání informován o činnosti spolku;

b)     účastnit se akcí, které spolek pořádá;

c)     účastnit se zasedání valné hromady bez možnosti hlasování;

d)    rozhodovat, jakým způsobem bude v souvislosti s činností spolku uváděno jeho jméno.

 

Článek V.

Klub přátel spolku

 

1. Fyzické a právnické osoby, které chtějí podpořit činnost spolku, se mohou stát členy Klubu přátel spolku (dále jen „Klubu“).

2. Členy Klubu se stávají po vyplnění písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku, o jehož výši rozhoduje výbor spolku.

3. Člen Klubu obdrží materiály informující o aktivitách spolku. S členstvím v Klubu nejsou spojena žádná další práva ani povinnosti.

4. Členství v Klubu zaniká nezaplacením příspěvku, doručením písemného oznámení člena Klubu o ukončení členství ve spolku nebo též rozhodnutím výboru spolku.

Článek VI.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a)     valná hromada

b)     výbor spolku

c)     předseda a místopředseda spolku

 

Článek VII.

Valná hromada spolku

 

1.      Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni řádní členové spolku. Na valnou hromadu musí být všichni členové spolku pozváni nejméně 10 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí být písemná (e-mail) s uvedením programu jednání.

2.      Valná hromada je svolávána předsedou/kyní nebo místopředsedou/kyní spolku nejméně jedenkrát ročně, a to vždy nejpozději 31. 12. Předseda či místopředseda jsou povinni svolat valnou hromadu též v případě, že je o to písemně požádá alespoň jedna třetina všech řádných členů spolku. V tomto případě musí být valná hromada svolána do třech týdnů od doručení žádosti.

3.      Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů spolku.

4.    Valná hromada rozhoduje na základě hlasování řádných členů. Každý řádný člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina přítomných řádných členů spolku. Pouze v případě hlasování o zrušení či sloučení spolku a změně stanov je zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů.

5.      Nedostaví-li se na valnou hromadu potřebný počet členů, je třeba členy svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů na náhradní termín valné hromady. Na pozvánce musí být uveden termín „Náhradní zasedání valné hromady“. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno.

6.      Na náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

7.      Valná hromada:

a)     schvaluje plán činnosti pro příští rok;

b)     volí a odvolává přímou volbou členy výboru spolku;          

c)     usnáší se o návrzích předložených výborem nebo členy spolku;

d)    schvaluje stanovy a jejich změny či doplňky;

e)     rozhoduje o zrušení či sloučení spolku a o majetkovém vypořádání;

f)      rozhoduje o zrušení řádného členství;

g)     rozhoduje o přijetí čestných členů spolku a jejich případném odvolání;

h)     rozhoduje o výši a způsobu placení členských příspěvků řádných členů.

 

Článek VIII.

Výbor spolku

 

1. Výbor spolku (dále jen „výbor“) je výkonným orgánem spolku. Výbor řídí činnost spolku v období mezi valnými hromadami. Je oprávněn rozhodovat o všech věcech, v nichž není stanovena kompetence valné hromady. Výbor je povinen plnit usnesení valné hromady, řádně spravovat spolek a jeho majetek, dbát o naplňování cílů činnosti spolku a informovat průběžně členy spolku o činnosti spolku.

2. Výbor má tři až pět členů. Funkční období členů výboru je pětileté. Členové výboru mohou být voleni do své funkce opakovaně.

3. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku.

4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů a zároveň je přítomen předseda. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

5. Výbor je odpovědný za dodržování platné legislativy při činnosti spolku. Je odpovědný za řádnou realizaci jednotlivých projektů. Odpovídá za zajišťování finančních prostředků pro financování jednotlivých projektů spolku. Zajišťuje evidenci a správu majetku spolku a plnění veškerých účetních a daňových povinností. Je zodpovědný za hospodárné využívání majetku spolku. Jednotliví členové výboru navrhují vnitřní pokyny a směrnice závazné pro chod spolku a pro činnost zaměstnanců či spolupracovníků spolku, které schvaluje výbor.

6. Výbor je dále oprávněn:

a)     schvalovat realizaci jednotlivých projektů spolku;

b)     schvalovat přijetí a propouštění zaměstnanců nebo spolupracovníků;

c)     schvalovat výši odměny předsedy, popř. dalších členů spolku;

d)    přijímat nové řádné členy spolku;

e)     rozhodovat o výši a způsobu placení členských příspěvků přidružených členů a členů Klubu přátel;

f)      činit další potřebné úkony pro zajištění činnosti spolku.

7. Výbor vede seznam členů v elektronické podobě, který je přístupný všem členům. Zápis člena (jméno a příjmení) se provádí po přijetí jeho řádně vyplněné přihlášky. Výmaz z tohoto seznamu se provádí při zániku členství ve spolku dle Článku III. bod 1 c).

8. Výbor se schází dle potřeby. Schůze výboru svolává předseda nebo místopředseda spolku.

 

Článek IX.

Předseda a místopředseda spolku

 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku - zastupuje spolek navenek a činí jeho jménem právní úkony. Je jmenován a odvoláván výborem spolku.

2. Funkce předsedy je čestná a nezakládá pracovněprávní vztah vůči spolku.

3. Zajišťuje, řídí a organizuje činnost výboru spolku. Svolává a řídí zasedání výboru spolku a valné hromady.

4. Předseda řídí činnost spolku v souladu s rozhodnutími a pokyny výboru či valné hromady. Je vázán schváleným ročním plánem činnosti spolku, schváleným ročním rozpočtem a podmínkami projektů schválených výborem spolku.

5. Předseda je oprávněn samostatně zastupovat spolek a uzavírat smlouvy. Smlouvy s finančním plněním nad 100.000 Kč musí podepsat předseda a další oprávněný člen výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí oprávněná osoba svůj podpis. Předseda je oprávněn zplnomocnit k některým právním úkonům další osobu, pokud to výslovně výbor spolku nevyloučí.

6. Předseda je dále oprávněn spravovat účet spolku a rozhodovat o použití finančních prostředků na tomto účtu.

7. Ve vztahu k zaměstnancům a externím spolupracovníkům spolku je předseda vedoucím pracovníkem. Uzavírá s nimi pracovní či jiné smlouvy, určuje pracovní náplň a výšku mzdy či jiného finančního plnění.    

8. Místopředseda zastupuje předsedu spolku a má právo vykonávat všechny jeho pravomoci na základě plné moci.

 

Článek X.

Zásady hospodaření

 

1. Spolek získává prostředky zejména:

a)     ze sponzorských a členských příspěvků a darů, poskytnutých fyzickými nebo právnickými osobami;

b)     ze státních dotací a grantů, z dotací a grantů orgánů samosprávy a obcí, z fondů EU;

c)     z benefičních akcí, z veřejných sbírek, popřípadě z jiných doplňkových aktivit;

d)    z úroků a z jiných výnosů majetku spolek;

e)     z vedlejší hospodářské činnosti, kterou spolek provádí za účelem podpory a dosažení svých hlavních cílů.

2.      Prostředky spolku slouží k rozvoji činnosti a naplnění cílů spolku. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek spolku je v jeho vlastnictví.

3.      Spolek vede podvojné účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku, kromě provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za správné vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů je odpovědný předseda spolku.

 

Článek XI.

Zánik spolku a majetkové vypořádání

 

1. Spolek zaniká:

a)     dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady;

b)     pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

2. Při rozpuštění spolku se jeho majetek převede podle rozhodnutí valné hromady jiné organizaci či organizacím s obdobným předmětem činnosti. Majetek, který nová organizace nemůže využít přímo, se zpeněží a převede se na tuto organizaci spolu s peněžními prostředky spolku. Při sloučení spolku s jinou právnickou osobou se majetek spolku převede na přejímající právní subjekt.

3. Vypořádání majetkových záležitostí podle předcházejících odstavců zajišťuje výbor spolku na základě rozhodnutí valné hromady. Musí tak učinit nejpozději do dvanácti měsíců od rozhodnutí valné hromady o zániku spolku. Majetkové vypořádání musí být potvrzeno auditem.

 

Článek XII.

Změny a doplňky stanov

 

Stanovy spolku lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, schválených valnou hromadou.

 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 

Toto znění stanov spolku bylo přijato valnou hromadou členů dne 4. 12. 2015 ve Stradonicích, Nižbor.

 

Comments