PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

11.3.2022 Přidány dotované příměstské tábory pro rok 2022.

15.3.2022 OBSAZEN: tábor taneční, Aj, tvořivý, dobrodružství na hájovně, divadelní, sportovní,
16.3.2022 TÁBORY JSOU PLNĚ OBSAZENY!!!

V případě zájmu můžeme děti vést jako náhradníky.

Název projektu: Podpora rodin v Nižboru - příměstské tábory

Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016020.
Další informace o projektu
.Milí rodiče,

Rodinné centrum Nižbor (RCN) podalo v prosinci 2019 grant na příměstské tábory, které jsou dotovány Evropským sociálním fondem, operační program Zaměstnanost. Právní akt byl vydán v září 2020.

RCN tak může pro Vás a Vaše děti připravit příměstské tábory, které budou probíhat v Nižboru po dobu letních prázdnin (2020, 2021 a 2022) - celkem 8 turnusů. Každý turnus bude od pondělí do pátku v době od 7:30 do 16:30 pod vedením dvou instruktorů, převážně pedagogů ZŠ a MŠ a studentů středních škol. Tábory budou využívat prostor Klubu Makovičky s velkou oplocenou zahradou, učebnu MŠ Sluníčko se zahradou a sál obecního úřadu.
Příměstské tábory jsou dotovány Evropským sociálním fondem, operační program Zaměstnanost, v rámci projektu s názvem
Podpora rodin v Nižboru - příměstské tábory, reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016020. Za dítě tak platíte pouze stravné a výlety po okolí (cestovné, exkurze, vstupné).

Tábory jsou určeny předškolákům (2 turnusy) a dětem navštěvující 1. – 6. třídu ZŠ, jejichž rodiče mají trvalý pobyt na území MAS Mezi Hrady, z.s. (seznam obcí) a jejich cílem je pomoci cílové skupině - rodičům dětí - sladit jejich profesní povinnosti s rodinnými a usnadnit jim péči o malé děti v průběhu školních prázdnin. Prostřednictvím příměstských táborů chceme podpořit rodiče v udržení si zaměstnání, nalezení zaměstnání či v procesu vzdělávání.


Pro účast na táboře je nutné, aby rodič před nástupem dítěte na tábor měl s RCN uzavřenu Smlouvu o účasti dítěte na příměstském táboře a předložil dokumenty stanovené ve smlouvě - Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce a Monitorovací list podpořené osoby.


Pro přihlášení na zvýhodněný příměstský tábor (PT) musí být splněny tyto podmínky (viz příloha Podmínky přijetí na zvýhodněný PT):

1.        oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:

a.    jsou zaměstnáni,

https://sites.google.com/a/makovice.eu/makovice/primestske-tabory/Letn%C3%AD%20t%C3%A1bory%20let%C3%A1k%202022.jpg

b.    vykonávají podnikatelskou činnost,

c.    v případě nezaměstnanosti jsou vedeni na úřadu práce a zaměstnání si aktivně hledají,

d.   jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

2.        V případě střídavé péče nebo péče jednoho rodičů se uvádí údaje pro domácnost, kde dítě pobývá.

3.        územní způsobilost (tj. pracovní činnost musí být vykonávána na území České republiky),

4.        pracovní činnost/vzdělávání musí probíhat po celou dobu využívání PT,

5.        dítě musí splňovat věk 5-12 let (dle konkrétního tábora),

6.        trvalé bydliště rodiče na území MAS Mezi Hrady, a.s.


Formy prokazování pracovní aktivity/vzdělání v případě přijetí dítěte na PT:

1.        zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovní smlouvy

2.        osoba v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu – musí probíhat denně 

3.        osoba absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a po jeho ukončení doloží certifikát, potvrzení o jeho úspěšném ukončení

4.        nezaměstnaný rodič doloží potvrzení z úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání

5.        osoba samostatně výdělečně činná dokládá potvrzení o registraci k důchodovému pojištění na ČSSZ

6.        případně jsou na mateřské/rodičovské dovolené (v tomto případě musí mít uzavřenou a nepřerušenou pracovní smlouvu, nebo jsou OSVČ – není přerušená živnost).


Příměstský tábor je zaměřený na hraní her, stejně jako na pobytovém táboře. Veškeré činnosti se co nejvíce přizpůsobují dětem tak, aby byl tábor pro ně co nejzábavnější a nejzajímavější a odnesly si spousty krásných zážitků a rodiče věděli, že je o děti dobře postaráno :-).
Děti zapisujeme na max. 3 tábory, aby se dostalo na všechny zájemce.

Více informací - koordinátor:  Ing. Silvie Kozáková, mob.: 605 285 292, email: silvie.kozakova@seznam.cz, taborynizbor@gmail.com


V případě, že splňujete všechny výše uvedené podmínky a máte o tábor zájem, stáhněte si na konci stránky přihlášku, vyplňte všechny údaje a pošlete na mail taborynizbor@gmail.com. V případě volné kapacity tábora obdržíte mailem potvrzení a informaci o platbě. Ostatní dokumenty, které bude třeba odevzdat při nástupu na tábor, obdržíte mailem později.

Děti zapisujeme v pořadí došlých přihlášek. Kapacita jednoho turnusu je 15 dětí. Vyčkejte na potvrzení e-mailem od nás, že kapacita daného turnusu je volná!

ČTĚTE PŘÍLOHU: Podmínky přijetí na zvýhodněný PT.
ĉ
Silvie Kozáková,
17. 3. 2021 8:19
Ċ
Silvie Kozáková,
25. 5. 2021 13:22
Ċ
Silvie Kozáková,
13. 3. 2022 1:16
Comments