Další informace o projektuNázev projektu: Podpora rodin v Nižboru - příměstské tábory, reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016020

Projekt realizuje zavedené rodinné centrum (zal. 2008) se zázemím. Nabídne řadu zajímavých příměstských táborů (8 turnusů, 3 prázdniny) pro děti ve věku 3-15 let převážně žijících v Nižboru a obecních částech (doplňkově pro okolní obce). Z projektu budou hrazeni lektoři/rky (hlavní a pomocný), spotřební a speciální materiál, drobné úpravy zázemí, pronájem prostor. Projekt umožní zaměstnaným rodičům pracovat i v době školních prázdnin.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Číslo výzvy MAS: C16/03_16_047/CLLD_16_02_108

Název výzvy MAS: 4. výzva_ MAS MEZIHRADY_OPZ_Prorodinná opatření I.

Datum zahájení a ukončení projektu: 1.6.2020 - 31.12.2022

Žadatel a příjemce podpory: Rodinné centrum Nižbor, z.s.

Celkové uznatelné náklady projektu: 1 036 100 Kč

Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 880 685 Kč

Příspěvek ze státního rozpočtu: 155 415 Kč

Comments