Nižborský list - uveřejněné článkyNižborský list, prosinec 2009

Jak jsme pokročili v projektu za větší bezpečnost dětí na nižborských ulicích

Díky Správě silnic a dálnic se podařilo zakončit vodící svodidla při výjezdu z obce směrem na Beroun. Podařilo se i osazení prudké zatáčky před zámkem dopravními značkami, která zajistí větší přehlednost tohoto dopravně komplikovaného místa. Další zrcadlo umístila obec do nepřehledného „téčka“ na Šňárovou. Správě silnic a dálnic jsme zaslali urgenci o umístění zrcadla při vjezdu do obce směrem z Chýňavy a při výjezdu z hájovny.

MÚV Beroun konečně kladně vyřídil žádost obce o snížení rychlosti na třicítku na silnici vedoucí ze zámku ke škole (silnice č.III/23617) kvůli bezpečnosti dětí ze školy a školky; a o vyznačení zákazu zastavení v délce 5m v úseku před Hotelem Praha (silnice II/116), neboť při odbočování je zde omezený výhled a ztížená možnost odbočení. 

Získali jsme souhlas Lesů ČR s úpravou pěší cesty na Šňárovou tak, aby cesta byla schůdná celoročně. Obec připravuje úpravu schodiště vedoucího na pěší cestu na zámek včetně nájezdu pro kočárky. Po souhlasu Lesů ČR budou realizovány i další úpravy přímo na této cestě, např. odtokové járky, apod. Vzhledem k nákladnosti úprav je toto maximum, co bylo možné za daných okolností vybojovat.

Abychom ulehčili cyklistům jejich pohyb po obci, nechali jsme zhotovit a instalovat nové stojany pro kola před Sokolovnu a před obchod. Doufáme, že si je dosytnosti užijete - vy i vaše kola.

Díky finanční podpoře Nadace letorosty a pod patronací senátora Jiřího Oberfalzera pracujeme na dalších krocích vedoucích k dopravním úpravám na silnicích v našich obcích. Zadali jsme k projektování Ateliéru malých okružních křižovatek dopravní lokality číslo 1 a 6 dle dopravní studie Na Zelenou. Tento projekt bude řešit zpomalení vjezdu do obce směrem od Nižbora a problematickou křižovatku před železničním přejezdem. Řešení navržené v dopravní studii je k nahlédnutí na obci.

Co se týče úprav centra obce, upozorňujeme, že tyto úpravy nejsou realizovány dle projektu vycházejícího z dopravní studie Na zelenou, ale že se jedná o projekt obce. Ze studie Na Zelenou zastupitelstvo schválilo a doporučilo k dalším krokům jen 3 problematická místa z naší obce: vjezd do obce od Berouna, křižovatka před železničním přejezdem a prostor před školou a školkou.


Nižborský list, červen 2009

Projekt Na Zelenou spěje do finále

Rodinné centrum Makovice slavnostně předalo 21.5.2009 zastupitelům obce vyhotovenou dopravně-bezpečnostní studii, která vznikla na základě požadavků dětí a obyvatel Nižbora na zvýšení bezpečnosti v obci. Rodinné centrum Makovice tím ukončilo první část projektu podpořeného v rámci grantového programu Na zelenou Nadace Partnerství. Na základě dotazníků vyplněných obyvateli obce Nižbor vyhotovilo RC Makovice souhrnnou mapu a vyhodnotilo nejnebezpečnější místa v obci. Tuto mapu s dalšími dokumenty (zápisy z jednání, žádosti na odbor dopravy, na SUS, na LČR, popisy míst, statistiky atd.) předalo centrum dopravnímu odborníkovi ze společnosti EDIP, který na jejím základě zpracoval dopravně-bezpečnostní studii s prvky řešícími právě nejrizikovější místa v obci.  

Předávání se zúčastnili zástupci obce, tisku, RC Makovice, autorizovaný inženýr, zástupci Nadace Partnerství, Pražských matek a občané obce Nižbor. Svou účastí podpořil projekt také senátor Jiří Oberfalzer (ODS), který kladně zhodnotil snahu RC Makovice a obyvatel Nižbora o koncepční zajištění bezpečného pohybu dětí a dospělých v obci a přislíbil pomoc při zajišťování finančních prostředků na realizaci návrhů dopravní studie. Příjemným překvapením, které pan senátor na jednání přinesl, byl příslib finančního daru ve výši 100.000 Kč, který vzejde z výnosů letošního ročníku kulturní akce Letorosty. RC Makovice použije ve spolupráci s obcí tuto částku na financování nutných kroků směrem k realizaci návrhů dopravní studie, především na projektovou dokumentaci.

Spolu se studií byla k zástupcům místní správy vyslaná i žádost o přijetí studie jako součásti strategického řešení rozvoje obce. V současné době se očekává vyjádření zastupitelů, které by mělo být oznámeno do konce června. Dopravní studie je k dispozici všem občanům na Obecním úřadě a v elektronické podobě na webových stránkách obce.  


Nižborský list, únor 2009

Jak pokračuje projekt Na zelenou – za bezpečný Nižbor?

V minulém vydání Nižborských listů jsme popsali, jak bylo po vyhodnocení veškerých odevzdaných dotazníků vytypováno 5 nejnebezpečnějších míst v obci. A jak projekt pokračuje dál? Na začátku prosince se sešla dopravní komise, jejími členy jsou zástupci obce, rodinného centra, dopravního inspektorátu PČR, odboru dopravy MU Beroun a SUS Kladno. Na začátku ledna došlo k zadání dopravně inženýrské studie, která bude řešit koncepční zpracování dopravní situace v obci na základě výsledků dotazníkového šetření. První výstupy budou známy 27.3. a budou podrobně projednány se zastupiteli. Rodinné centrum bude usilovat o to, aby se daná studie stala dokumentem, který bude reálným podkladem pro následující rozvoj obce. Na konci února jsme podali žádost o grant, který pomůže náklady na tuto studii pokrýt.

Nicméně celý projekt nezahrnuje pouze dopravní studii, ale i další kroky:

Je podána žádost na odbor dopravy o umístění značek snížení rychlosti na 30 km okolo školy, po obdržení souhlasu obec umístí.

Je podána žádost na umístění zrcadla u výjezdu z Hamburku, po obdržení souhlasu obec umístí.

Je domluveno umístění nových značek do zatáčky k zámku. Obec přislíbila, že na jaře dojde k přesunu popelnic, které umístění značek brání, poté SUS značky umístí.

Nájezd na kočárek u pěší cesty na zámek – obec přislíbila domluvu s řemeslníky a následnou realizaci. Současně s tím obec přislíbila upravit pěší cestu na zámek.

Chodník k Sokolovně je naprojektován, vyřizuje se stavební povolení, pokud bude příznivá finanční situace, chce ho obec realizovat ještě letos.

Je podána žádost na umístění akustických pruhů při vjezdu do obce ze Stradonic. Poté bude jednáno o realizaci.

Úprava cesty na Šňárovou (pěšina lesem) - obec zajistí v jarních měsících prořezávku větví, je podána žádost na LČR o úpravu cesty.

Další kroky v jednání:

Chodník kolem LČR, úprava křižovatky na Šňárové, podána žádost na akustické pruhy při vjezdu do obce Šňárová, SUS umístí zrcadlo na křižovatce Šňárová a zakončí svodidla u výjezdu na Beroun.

RCN děkuje ještě jednou všem občanům za spolupráci. Dopravní studie bude po dokončení zpřístupněna veřejnosti.


Comments