Zápisy z jednání a stanoviskaZápis ze dne 11.3.2010 v obci Nižbor

Přítomni:
K.Zusková, starostka obce Nižbor
Tomáš Hanák, Jar. Pecka, P. Hučko - zastupitelé
Ing.Petr Novotný, dopravní inženýr
Por.Sabina Burdová, dopravní inspektorát PČR
Drexler Petr, odbor dopravy Beroun
Petrášková Jana, odbor dopravy Beroun
Vlastimil Kytka, zástupce SUS Kladno
Jarmila Johnová, Pražské matky
Andrea Lexová - Rodinné centrum Makovice

Předložené návrhy na dopravní řešení křižovatky u železničního přejezdu: 

1.  návrh obce na zřízení světelného přechodu

předložené námitky - iluzorní pocit bezpečí pro chodce, příliš dlouhá a ostrůvkem nedělená silnice, nutnost žádat o výjimku, přechod za zatáčkou – zdroj velkého nebezpečí (smrtelné úrazy), vysoké náklady pořizovací a provozní (i přes možnost odkoupení staršího zařízení), použití světelného přechodu je opodstatněné v místě veliké frekvence chodců.

přijetí - návrh nezískal dostatečnou podporu přítomných  

2.  návrh por. Sabiny Burdové na zřízení širokého zvýšeného prahu využívaného jako místo pro přecházeni

předložené výhody – snížení rychlosti pro auta, neblokování dopravy v případě stažení závor (zachování možnosti vjíždět do centra obce v případě průjezdu vlaku), jasné vytyčení místa pro přechod a navedení chodců k němu, současně se u chodců nevytváří falešný pocit bezpečí a nesnižuje se jejich zodpovědnost za dopravní chování

doprovodná opatření a úpravy – možnost světelné signalizace varující auta na místo pro přecházení, nutnost upozornění na zpomalovací práh ve třech  směrech pro vozidla, zimní údržbu zajistí obec, nutnost nasvíceni přímým odlišným světlem, nutnost úpravy zastávky,  vhodnost osvěty o dopravním chování dětí ve škole a školce

problematické stránky zvýšeného prahu

Odvodnění – varianta řešení – převést vsakující se vodu na druhou stranu přes silnici  za zastávku autobusu a tam umístit vsakovací jímku. Nevýhodou jsou veliké náklady. Nutnost souhlasu Českých drah.

Hluk projíždějících vozidel – v blízkosti obytný dům

přijetí – návrh podpořen Ing.P.Novotným, zástupci Policie, odboru dopravy, SUS Kladno, RC Nižbor, starostkou obce. Pro výše citované je návrh považován za nejlepší řešení křižovatky.

Místostarosta P.Hučko ohlásil svůj záměr zdržet se hlasování.  

3. třetí varianta řešení křižovatky - miniokružní křižovatka s místem pro přecházení

výhody – finančně nejméně nákladné řešení, dostatečné zklidnění provozu a zajištění bezpečného průjezdu křižovatkou, řešení nebezpečného vjíždění do křižovatky z frekventovanější vedlejší silnice od Berouna, celoroční bezproblémová sjízdnost, výhody návrhu prověřené v praxi,  možnost úprav pro zachování průjezdnosti vozidel směrem od Berouna do centra v případě stažení závor, bezpečnost pro chodce zajištěna vyhrazením místa pro přecházení a nesnímáním  zodpovědnosti přecházejících, možnost zastavení pro chodce v místě ostrůvku

předložené nevýhody – návrh vyvolává obavy, že kamiony a nákladní auta nebudou moct projíždět křižovatkou

přijetí – návrh podpořen Ing.P.Novotným, RC Makovicemi, Pražskými matkami. Odmítnut zástupci obce.

Policie a odbor dopravy preferují druhý návrh, tzn. široký práh 

4. čtvrtý návrh – přechod pro chodce umístěn v dostateční vzdálenosti od křižovatky směrem k Berounu

výhody – bezpečnost pro chodce, malá nákladnost, neomezení provozu, bezproblémová údržba, snadná realizace

nevýhody – malá pravděpodobnost využití přechodu chodci, nedostatečný rozhled vzhledem k vozidlům přijíždějícím od centra obce ze zatáčky

přijetí – návrh se nesetkal s dostatečnou podporou

5. závěr

Z předložených návrhů získal dostatečnou podporu návrh na zřízení širokého zvýšeného prahu využívaného současně jako místo pro přecházení. Police ČR a odbor dopravy jednoznačně doporučili tento návrh jako nejvíce vyhovující. Návrh byl kladně přijat také ze strany Ing.P.Novotného, RC Makovice, Pražskými matkami, starostkou obce. Problematickým bodem návrhu zůstává vyřešení odvodnění. Obec se k návrhu vyjádří 18.3. 2010.


Zápis z předání dopravní studie ze dne 21.5.2009 v obci Nižbor     

Přítomni:

K. Zusková, starostka obce Nižbor

Členové zastupitelstva obce Nižbor

Barbora Janečková, Andrea Lexová, Kateřina Jonášová – Rodinné centrum Nižbor

Ing. Vl. Rozsypal, Edip, s.r.o.

Senátor za okres Beroun J. Oberfalzer

Barbora Kolárová, koordinátorka programu, Nadace Partnerství

Petra Lukešová, konzultantka

Jarmila Johnová, Pražské matky

Občané obce Nižbor

Zástupce školy

Tisk (ČRO, Sedmička)


Paní starostka přivítala zúčastněné, vysvětlila důvody setkání a stručně zhodnotila dosavadní průběh projektu na Zelenou z hlediska zapojení obce Nižbor.

Členka Rodinného centra Kateřina Jonášová popsala hlavní důvody zapojení občanů do projektu a jeho jednotlivé etapy. Další členky RC Makovice seznámily zúčastněné s výsledky projektu a se vstupními dokumenty, které byly podkladem pro zpracování dopravní studie.

Jarmila Johnová promluvila o vývoji projektu Bezpečné cesty do školy, jeho cílech a smyslu společné práce občanů, veřejné správy a policie. Zdůraznila nutnost vytrvat při realizaci návrhů obsažených v dopravní studii a zajišťování finančních prostředků.

Barbora Kolárová popsala průběh výběrového řízení v rámci grantového programu Na zelenou a pochválila kvalitu práce odvedené Rodinným centrem Makovice – žadatelem a realizátorem projektu.

Ing.Vl. Rozsypal představil dopravní studii jako prostředek komplexního řešení dopravní situace v obci. Zdůraznil výhody zapojení veřejnosti, veřejné správy a policie do její tvorby. Dále představil návrhy jednotlivých řešení nebezpečných míst v obci, jak vyplynuly z mapování. 

Dále vystoupil pan senátor Oberfalzer, který poděkoval za pozvání a velice kladně zhodnotil snahu občanů a obce Nižbor o koncepční zajištění bezpečného pohybu občanů, obzvláště dětí. Přislíbil dle svých možností pomoc a podporu při zajišťování finančních prostředků na realizaci návrhů dopravní studie. Dále přislíbil Rodinnému centru Makovice finanční dar ve výši 100.000,- Kč k uskutečnění dalších kroků směrem k realizaci dopravní studie. Tato částka bude vybrána v rámci každoročně pořádaného rockového festivalu v Berouně dne 5. 9. 2009 na autobusovém nádraží Beroun.

Členky RC Makovice oslovily zastupitelstvo s návrhem přijmout dopravní studii jako součást strategického dokumentu rozvoje obce Nižbor. Paní starostka přislíbila, že se obec k tomuto návrhu vyjádří do 3 týdnů – 1 měsíce.

 

Paní starostka hovořila o problémech při zajišťování realizace různých dopravních opatření v obci a přislíbila podporu projektu Na zelenou – Za bezpečný Nižbor. Z konkrétních návrhů obsažených v dopravní studii se zmínila např. o možnosti rozšíření navrhovaného chodníku k Sokolovně na šířku 2m (obec má již zažádáno o stavební povolení, na předcházející schůzce zástupce odboru dopravy neměl k navrhované šířce námitky, obec by musela požádat o změnu stavby před dokončením) a o případném zajištění  vyškolené dopravní hlídky před školou v kritické době začátku a konce školního dne. Dále proběhla  diskuse o zapracování návrhů z dopravní studie do stávající projektové dokumentace týkající se „žloukovické“ silnice a křižovatky u mostu (obdobná situace jako u chodníku k Sokolovně, nutná změna stavby před dokončením). 

 

Členky RC Makovice také připomněly nutnost realizace dalších drobných opatření k zajištění větší bezpečnosti a bezbariérovosti v obci Nižbor, jejichž realizace vázne. Realizace těchto drobných úprav na komunikacích a pěších cestách jsou již dohodnuty s obcí a jsou součástí harmonogramu prací, který  bude zveřejněn na webových stránkách obce. 


J. Johnová doporučila, aby dopravní studie byla zaslána též Odboru dopravy Beroun, dopravnímu inspektorátu a dalším osobám, které by mohly napomoci se získáváním financí na realizaci návrhů.

 

Proběhla diskuse s občany Nižbora nad návrhy v dopravní studii a dalšími bezpečnostními opatřeními. Ing.Vl.Rozsypal detailněji rozvedl výhody režimu obousměrné v jednom směru pojížděné komunikace směrem k Sokolovně a objasnil technické otázky týkající se doplnění stávajícího přechodu pro chodce před školou o integrovaný příčný práh a snížení rychlosti na 30km/hod. Podrobněji se také probírala dopravní situace před školou a možnosti jejího řešení (místo navrhovaného zákazu vjezdu zákaz stání s otáčením vozidel za školou).

 

Členky RC Makovice seznámily zúčastněné s dalšími plány jejich aktivit – zajišťování finančních prostředků a realizace dopravní studie, spolupráce se ZŠ Nižbor (vypracování plánu mobility), rodiči občanů Nižbora a další veřejností.

 

Paní starostka a K. Jonášová ještě jednou poděkovaly všem zúčastněným za spolupráci v dosavadní realizaci projektu a jednání bylo ukončeno. Vypracovaná dopravní studie bude pro veřejnost k dispozici na obecním úřadě a bude zveřejněna na webových stránkách obce.  

 

Zapsala Petra LukešováZápis z jednání pracovní skupiny v rámci programu Na zelenou ze dne 6.4.2009

 

Přítomni:

Jarmila Johnová, Pražské matky

Barbora Janečková, Andrea Lexová, Kateřina Jonášová – RC Nižbor

Tomáš Janeček

Ing. Rozsypal, Edip, s.r.o.

Odbor dopravy města Beroun – paní Petrášková

Petra Lukešová, konzultantka

Por. Sabina Burdová, dopravní inspektorát PČR

Kateřina Zusková, starostka obce Nižbor

 

Pan ing. Rozsypal představil návrh dopravní studie, která řeší nebezpečná místa. Smyslem schůzky je společně se shodnout na návrzích řešení nebezpečných míst a dopracovat následně dopravní studii do finální podoby.  

Ing. Rozsypal si zjistil nehodovost – v obci jsou nehody a jsou tam i nehody s chodci (těžká zranění), takže obec si úpravy vyžaduje.

Dle pohledu ing. Rozsypala je místo před samoobsluhou nejnebezpečnějším místem.

Nebezpečná místa:

Železniční přejezd – navržen ochranný ostrůvek pro přecházení od autobusové zastávky (v úvahu přichází přechod nebo místo pro přecházení), navrhuje 100% nasvítit přechod ostrým bílým světlem, posunout autobusovou zastávku co nejvíce z obce (oddálit vzdálenost mezi zastávkou a přechodem); navržen chodník alespoň po jedné straně silnice směrem přes koleje (zřízení přechodu přes koleje je sice nákladné, vyžaduje osazení samostatnou signalizací pro chodce, ale lze toho dosáhnout - v sousedící obci Vráž se to povedlo, byl vznesen návrh kontaktovat obec a zjistit podrobnosti); České dráhy mají zvláštní fondy, které umožňují zabezpečovat takové přechody; dále byly navrženy vytažené rohy chodníku, náklady by šly za obcí; u vjezdu do obce navrhuje nasvětlit - upozornění pro řidiče omezující je v rychlosti, por. Burdová souhlasí

Křižovatka žloukovická – doplnit chodník až ke křižovatce, dva dělící ostrůvky (stačí místa pro přecházení), kvůli kamionům odbočujícím doleva do Stradonic nejde udělat přechod s dělicím ostrůvkem, proto navrhuje zpomalovací práh stavebně, dále navržen asi metrový chodník okolo radnice, paní Petrášková z odboru dopravy města Beroun potvrzuje, že jde udělat i užší než dvoumetrový chodník, existuje ještě další návrh, na který chce paní starostka získat stavební povolení a do konce dubna požádat kraj o dotaci (nechce proto měnit návrh); pan Rozsypal navrhuje místo pro přecházení s dělicím ostrůvkem přes žloukovickou silnici s tím, že na něj navazuje chodník (to v původním návrhu chybí) - s chodníkem, který by šel od dělicího ostrůvku až za roh kolem radnice všichni souhlasí (když se zdůvodní, že chodník nemůže být širší, tak může být i chodník 1,25 m, i 90 cm – je nutné prověřit obalovými křivkami); v současné době je zažádáno o stavební povolení bez chodníku, ale návrh nebrání tomu, aby tam byl chodník i později; nebezpečný přechod na mostě za horizontem se zruší

J. Johnová upozornila, že lze žádat o peníze na Státním fondu dopravní infrastruktury, možností také je získat na kraji pro projekt spřízněnou osobu (radní pro školství nebo dopravu), která jej bude podporovat.

Stradonická – ing. Rozsypal navrhuje lokální zúžení silnice na 3,50 m – široký chodník a por. Burdová souhlasí, zástupkyně odboru dopravy města Beroun také (dle jejího tvrzení je to i opatření, které ukládá norma, pokud snižuje rychlost), por. Burdová – stálo by za to udělat takových opatření na tom úseku i více; průjezdnost bude omezena vždy na jeden směr; paní starostka je pro tento návrh, připadá jí to lepší řešení než montované prahy, které přes noc lidé mohou vymontovat (k tomu by se dala i svislá značení) - tj. rozšířit chodník a opatřit svislými značeními, je zapotřebí vyjádření policie (bude se žádat o stavební povolení na rekonstrukci chodníku).

Cesta na Šňárovou – podle ing. Rozsypala by se chodník hodil spíše vlevo, navrhuje vyměnit v zatáčce dopravní značení za lepší (reflexní) – dle por. Burdové to SUS dělá, nejhorší místo podle ing. Rozsypala je zatáčka nad poliklinikou, podle por. Burdové je lepší upravit cestu lesem, protože vybudování chodníku by bylo dost nákladné (musel by se zpevnit svah); jde o šíři chodníku – podle paní Petráškové z OD Beroun záleží na tom, jaká je tam vozovka, je to silnice 2. třídy a s šířkou se tam moc hýbat nedá, tj. minimálně zachovat 6,5 m. Paní starostka potřebuje vědět, jestli může navrhnout šířku chodníku 1,5 m – dohodnuto, že tato šířka chodníku je přijatelná pro všechny (i odbor dopravy) – aby mohla začít jednat s majiteli pozemků.

Cesta na zámek – ing. Rozsypal navrhuje snížit rychlost na 30 km/h, nic moc tam nejde udělat, protože silnice je úzká, chodník se tam nevejde, paní policistka navrhuje závěsnou lávku, zkrátka alespoň na úsecích, kde to jde udělat kousky chodníků, kam se lidé mohou „schovat“.

 

Zapsala Petra Lukešová

 
Comments